આઇડિયલ પેપરસેટ (અસાઈનમેન્ટ - ધોરણ 10)
ઉત્તમ પરિણામ માટેનુ યુનિક સોલ્યુશન

યુનિક ફીચર્સ સાથે આવી ગયું છે આઇડિયલ પેપરસેટ ધોરણ 10 (અસાઈનમેન્ટ) જે તદ્દન ઘટાડેલા અભ્યાસક્રમ અને નવી પરીક્ષા પદ્ધતિ (30% હેતુલક્ષી પ્રશ્નો + 70% વર્ણનાત્મક પ્રશ્નો) પ્રમાણે તૈયાર કરેલ છે.

  • આઇડિયલ Tracker – પ્રોપર પ્લાનિંગ અને સફળતા મેળવવા ઉપયોગી.
  • સ્વાધ્યાય અને બોર્ડમાં પુછાયેલા તેમજ પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે તેવા પ્રશ્નો.
  • સ્વમૂલ્યાંકન માટે QR Code પર જવાબ.
  • વિજ્ઞાન, ગણિત (બેઝીક), English ના Audio – Video Solution જવાબ સમજવા તથા યાદ રાખવામાં ઉપયોગી.
  • રજિસ્ટર્ડ કરેલ મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરી Smart TV પર પણ આ Solution જોઈ શકશે.
Inquire Now

52 Paper
18 Videos

પેપર 1 ( બોર્ડનું નમૂનારૂપ પેપર – ઉત્તર સાથે)
ટોટલ 5 - પેપર 2 થી 6 (પ્રૅકટિસ પેપર - સ્વપ્રયત્ન માટે )

પેપર 1 ( બોર્ડનું નમૂનારૂપ પેપર – ઉત્તર સાથે)
ટોટલ 5 - પેપર 2 થી 6 (પ્રૅકટિસ પેપર - સ્વપ્રયત્ન માટે )

પેપર 1 ( બોર્ડનું નમૂનારૂપ પેપર – ઉત્તર સાથે)
ટોટલ 5 - પેપર 2 થી 6 (પ્રૅકટિસ પેપર - સ્વપ્રયત્ન માટે )

પેપર 1 ( બોર્ડનું નમૂનારૂપ પેપર – ઉત્તર સાથે)
ટોટલ 5 - પેપર 2 થી 6 (પ્રૅકટિસ પેપર - સ્વપ્રયત્ન માટે )

પેપર 1 ( બોર્ડનું નમૂનારૂપ પેપર – ઉત્તર સાથે)
ટોટલ 5 - પેપર 2 થી 6 (પ્રૅકટિસ પેપર - સ્વપ્રયત્ન માટે )

પેપર 1 ( બોર્ડનું નમૂનારૂપ પેપર – ઉત્તર સાથે)
ટોટલ 5 - પેપર 2 થી 6 (પ્રૅકટિસ પેપર - સ્વપ્રયત્ન માટે )

પેપર 1 ( બોર્ડનું નમૂનારૂપ પેપર – ઉત્તર સાથે)
ટોટલ 5 - પેપર 2 થી 6 (પ્રૅકટિસ પેપર - સ્વપ્રયત્ન માટે )

QR પર જવાબ સાથે

5 Steps to Score More